Avlopp

Enskilda avlopp & minireningsverk

Vi gör analyser åt bostadsrätts- och  samfällighetsföreningars samt privatpersoners avloppsanläggningar. Myndigheterna kräver ofta att biokemisk syreförbrukning – 7 dygn BOD7 och totalfosfor (tot-P) analyseras. Ibland skall provtagningen även innefatta totalkväve (tot-N) och Escherichia coli, förkortas ofta E. coli. Att mäta halten av E. coli brukar vara aktuell då det renade avloppsvatten rinner ut i eller i anslutning till badvattensjöar. Ta gärna kontakt med oss innan provtagning. Vi skickar ut provtagningsflaskor för de analyser som måste analyseras. I de flesta fall går det bra att frysa provet, vilket medför att man lättare kan ta ut prov när avloppsanläggningen belastas som mest. Flera delprov kan tas ut över ett dygn som sedan slåss ihop till ett, för att fånga upp dygnsvariationerna.

Rekommendationer

Rekommendationen är att det skall vara minst 50 meter mellan en avloppsanläggning och dricksvattenbrunnar. Det kan därför vara klokt att ha utfört ett kemiskt och mikrobiologiskt prov på det egna dricksvattnet innan man själv eller t.ex. grannen etablerar en ny anläggning. För att på det sättet ha ett papper på dricksvattenbrunnen innan det händer något oförutsett, som förstör kvalitéten på vattnet.