Vilka kemikalier är effektiva mot COVID-19?

Natriumhypoklorit (NaClO) bör användas med en rekommenderad koncentration av 0,1% eller 1 000 ppm (1 del av 5% NaClO till 49 delar vatten). 70-90 procentig alkohol kan också användas för ytdesinfektion. Ytorna måste först rengöras med tvål och vatten (alternativt tvättmedel) för att ta bort smuts, följt av desinfektion. Rengöring bör alltid börja från det minst smutsiga området till det mest smutsiga området.

Alla desinfektionslösningar ska förvaras i ogenomskinliga behållare, i ett väl ventilerat, stängt förråd som inte utsätts för direkt solljus. Om möjligt bör desinfektionslösningar förberedas inför varje arbetsdag.

I inomhusutrymmen rekommenderas inte rutinmässig applicering av desinfektionsmedel på ytor via sprutning. Om desinfektionsmedel ska appliceras, bör det ske med en trasa som är blöt av desinfektionsmedlet.

Vilka områden bör prioriteras för desinfektion (ej vårdmiljö)?

Desinficeringen är viktigt för att minska potentialen för COVID-19-viruskontaminering i miljöer. Det gäller hemmet, kontor, skolor, gym, offentligt byggnader, trobaserade samhällscentra (kyrkor, synagogor, moskéer mm), marknader, transport- och köpcentrum eller restauranger. Yttre ytor i dessa miljöer bör identifieras för prioriterad desinfektion såsom dörr- och fönsterhandtag, kök- och matlagningsområden, bänkskivor, badrumsytor, toaletter och kranar, personliga enheter på pekskärmen, datorns tangentbord och andra arbetsytor.

Vilka skyddsåtgärder bör vidtas vid användning av desinfektionsmedel?

Det är viktigt att minska risken när du använder desinfektionsmedel:

  • Desinfektionsmedlet och dess koncentration bör väljas noggrant för att undvika eller minimera giftiga effekter på människor och behandlade material.
  • Undvik att kombinera desinfektionsmedel och ammoniak eftersom dessa blandningar kan orsaka andningsirritation och frigöra potentiellt dödliga gaser.
  • Håll barn, husdjur och andra personer borta under appliceringen av kemikalier tills den är torr och det inte finns någon lukt kvar.
  • Öppna fönster och använd om möjligt fläktar för att ventilera. Gå bort från lukt om den blir för stark. Desinfektionslösningar bör alltid beredas i väl ventilerade utrymmen.
  • Tvätta händerna efter att du använt desinfektionsmedel (gäller även desinfektionsservetter)
  • Håll locket tätt stängt när kemikalien inte används. Det är mer troligt att spill och olyckor inträffar när behållaren är öppen.
  • Låt inte barn använda desinfektionsservetter. Förvara rengöringsvätskor och desinfektionsmedel utom räckhåll för barn och husdjur.
  • Kasta engångsartiklar, exempelvis skyddshandskar och masker när de har används klart. OBS! Rengör inte engångsartiklar och återanvänd dessa.
  • Använd inte desinfektionsservetter för att rengöra händerna eller som torkdukar.
  • Den minsta rekommenderade personliga skyddsutrustningen vid desinfektion gummihandskar, vattentäta förkläden och stängda skor. Ögonskydd och medicinska masker kan också behövas för att skydda mot kemikalier som används eller om det finns risk för stänk.

Anmärkning: Om regelbunden rengöring och desinfektion inte är möjlig på grund av resursbegränsningar, bör handtvätt ske ofta. Undvik även beröring av ansiktet. Dessa två enkla metoder hjälper till att förebygga och minska eventuell överföring av virus i samband med ytkontaminering.

Vad rekommenderas hemma efter en utomhusaktivitet?

Grundlig handhygien. Tvätta händerna med tvål och vatten eller använda alkoholbaserad handgel. Detta bör utföras innan du tar på ytor, föremål, husdjur eller personer i hushållet. Utomhus bör du alltid följa distansrekommendationen på en meter från en annan person. God andningshygien är att täcka din mun och näsa med din böjda armbåge eller vävnad när du hostar eller nyser.  Undvik att röra ögon, näsa och mun. Undvik trånga platser.

Rekommenderas handskar på offentliga platser?

Nej. Användning av handskar på offentliga platser är inte en rekommenderad eller beprövad förebyggande åtgärd. Att bära handskar på offentliga platser ersätter inte behovet av handhygien. Handskar ger inte ett fullständigt skydd mot kontaminering, eftersom patogener kan komma in via små defekter i handskarna eller genom händerna vid påtagning eller borttagning av handskarna. För att handskar ska ge ett tillräckligt skydd, krävs träning i påtagnings- samt avtagningsteknik. 

Hur ska jag rengöra matvaror från mataffären?

Det finns hittills inga bevis på att virus som orsakar luftvägssjukdomar överförs via mat eller livsmedelsförpackningar. Coronavirus behöver ett djur- eller en mänsklig värd för att kunna föröka sig. COVID-19-viruset tros vanligtvis spridas från person till person genom andningsdroppar. För närvarande finns det inga bevis som stödjer överföring av COVID-19-viruset i samband med mat. Innan du förbereder eller äter mat är det dock viktigt att alltid tvätta händerna med tvål och vatten i minst 40 sekunder. 

Går det att genomföra desinficering av individer?

Nej. Besprutning av personer med desinfektionsmedel (t.ex. via en sluss) rekommenderas inte under några omständigheter. En sådan procedur är inte bara skadlig, den skulle inte minska en smittad persons förmåga att sprida viruset vidare genom droppar eller kontakt. Även om en COVID-19 infekterad individ går igenom en desinfektionstunnel, sprider de viruset vidare så fort de börjar prata, hosta eller nysa. Den toxiska effekten av besprutning med klorbaserade kemikalier på individer kan leda till ögon- och hudirritation, bronkospasm och potentiellt gastrointestinala symptom som illamående och kräkningar. Förutom hälsoaspekten kan användning av klor i stor skala dessutom påverka miljön negativt samt rening av vårt dricksvatten.

Vilka riktlinjer gäller för desinfektion utomhus, exempelvis trottoarer?

Utomhusbesprutning i större skala rekommenderas inte. Gator, trottoarer och marknader betraktas inte som spridningsvägar för COVID-19. Besprutning med desinfektionsmedel, även om det är utomhus, kan i vissa fall vara hälsoskadligt och orsaka irritation eller skador på ögon, andningsorgan och hud.

Anledningen till att besprutning utomhus är ineffektiv beror på att mängden smuts och skräp som förekommer där mättar desinfektionsmedlet. Det är ännu mindre effektivt på porösa ytor, exempelvis grusvägar. Inte heller manuell rengöring för att rent fysiskt avlägsna all smuts räknas som genomförbart. Även om det i teorin vore möjligt att ta bort all smuts (och skräp) är det osannolikt att en kemisk besprutning skulle täcka hela ytan, tillräckligt långt tid, så att desinfektionsmedlet hinner inaktiverar patogener.